आजचे महाराष्ट्र टोमॅटो बाजारभाव

बाजार समिती कोल्हापूर आवक -120 कमीत कमी दर- 500 जास्तीत जास्त दर- 2500 सर्वसाधारण दर- 1500

बाजार समिती छत्रपती संभाजीनगर आवक -103 कमीत कमी दर-700 जास्तीत जास्त दर-1200 सर्वसाधारण दर- 950

बाजार समिती पाटन आवक-12 कमीत कमी दर-1250 जास्तीत जास्त दर-1450 सर्वसाधारण दर- 950

बाजार समिती सातारा आवक-58 कमीत कमी दर-2000 जास्तीत जास्त दर-3000 सर्वसाधारण दर- 2500

बाजार समिती नागपूर आवक-300 कमीत कमी दर-800 जास्तीत जास्त दर-1000 सर्वसाधारण दर- 950

बाजार समिती पुणे आवक-2438 कमीत कमी दर-1000 जास्तीत जास्त दर-2000 सर्वसाधारण दर- 1500

बाजार समिती कामठी आवक-56 कमीत कमी दर-400 जास्तीत जास्त दर-1000 सर्वसाधारण दर- 700